Adatvédelmi tájékoztató

1. Általános rendelkezések

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a tájékoztatást nyújtson az érintetteknek a személyes adataik felhasználásáról.

Fogalom-meghatározások:

 • Érintett: az a természetes személy, akinek személyes adatait az Expert Training Kft. kezeli.
 • Adatkezelő: az Expert Training Kft., amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza.
 • Az Expert Training Kft. mint Adatkezelő (a továbbiakban: az Adatkezelő) az általa üzemeltetett https://skillnaut.com/ címen elérhető portál szolgáltatásaihoz kapcsolódóan az érintettek valamennyi adatkezelése során a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint jelen adatkezelési tájékoztató alapján jár el.
 • Az Adatkezelőre vonatkozó információk:
 1. a) Adatkezelő neve: Expert Training Kft.
 2. b) Székhelye: 4032 Debrecen, Böszörményi út 68.
 3. c) Postacíme: 4032 Debrecen, Böszörményi út 68.
 4. d) Elektronikus (e-mail) cím: hello@skillnaut.com
 5. e) Cégjegyzékszáma: 09-09-014998
 6. f) Adószáma: 14317543-2-09
 7. g) Adatkezelő képviselője: Kovács Bálint ügyvezető
 8. h) Adatkezelő képviselőjének e-mail címe: balint.kovacs@skillnaut.com

 2. Az érintett jogai

 Az érintettet az adatkezeléshez kapcsolódóan az alábbi jogok illetik meg:

 Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett jogosult a személyes adatai kezeléséről tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztatást kapni, amely tájékoztatás különösen a következőkre terjed ki:

 1. a) az Adatkezelőnek és – ha van ilyen – az Adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. d) a jogos érdekre alapított adatkezelés esetén, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 5. e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 6. f) adott esetben annak ténye, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
 7. g) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 8. h) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 9. i) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 10. j) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 11. k) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 12. l) automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és, ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintett személytől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az rá nézve milyen várható következményekkel jár.

A helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A korlátozáshoz való jog:

Az érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adat(ok) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát);
 • az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az érintett törlés helyett korlátozást kér;
 • az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az érintett adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, az érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését.

Az érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 • az adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Automatizált adatkezelés

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett a szóban forgó adatkezelés esetében a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Panasz benyújtásához való jog

Az érintett jogosult ara, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a felügyeleti  hatósághoz forduljon, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. A felügyeletei hatóság elérhetősége a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1363 Budapest, Pf.: 9.

telefon: +36-1-391-1400;

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (GDPR 78. cikk).

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az a GDPR szerinti jogait (GDPR 79. cikk).

 

 3. Adatkezelések

Munkavállalók toborzása

A kezelt adatok köre: pályázó neve, lakcíme, születési helye és ideje, fényképe, végzettsége, továbbá a jelentkezők által az önéletrajzba írt személyes adatok.

Az adatkezelés célja:  álláshirdetések feladása és pályázatok bekérése munkaerő kiválasztás céljából.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont].

Az adatkezelés időtartama:  a pályázat beérkezésétől számított 6 hónap.

Adatfeldolgozó igénybevétele:  hirdetési portál üzemeltetője. 

Személyes adatok címzettjei:  ügyvezető, HR-generalista, üzletfejlesztési munkatárs.

Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hello@skillnaut.com e-mail címre küldött levelében, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Számlázás

A kezelt adatok köre: egyéni vállalkozók neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma.

Az adatkezelés célja: az ügyfelek részére számlák kiállítása, megküldése és könyvelése.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c) pont]  [az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény; a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény]

Az adatkezelés időtartama: a számviteli beszámoló benyújtásától számított 8 év.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

 • Brown Accounting Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Baltazár Dezső utca 76.) mint könyvelési feladatokat ellátó szolgáltató;
 • szamlazz.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.) mint a szamlazz.hu portál üzemeltetője.

Személyes adatok címzettjei: ügyvezető, pénzügyi munkatárs, megbízott könyvelő.

 

Kapcsolatfelvétel értékesítés céljából

A kezelt adatok köre: kapcsolattartó vezeték és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma.

Az adatkezelés célja: értékesítési célú kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

 Az adatkezelés jogalapja:  az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont].

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás megadásától számított 10 év, illetve – ha a hozzájárulást visszavonják – a visszavonást követően haladéktalanul.

Adatfeldolgozó igénybevétele: ATW Internet Kft. (1138 Budapest, Esztergomi út 66.) mint tárhelyszolgáltató.

Személyes adatok címzettjei: ügyvezető, az ügyfélkapcsolati team munkavállalói.

Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hello@skillnaut.com e-mail címre küldött levelében, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Ügyfélkapcsolati adatok kezelése

A kezelt adatok köre:  kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma.

Az adatkezelés célja:  a szerződések teljesítéséhez szükséges ügyfélkapcsolati adatok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke  [GDPR 6. cikk (1) f) pont].

Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvény szerinti beszámoló benyújtását követő 8 év.

Adatfeldolgozó igénybevétele: ATW Internet Kft. (1138 Budapest, Esztergomi út 66.) mint tárhelyszolgáltató.

Személyes adatok címzettjei:  ügyvezető, ügyfélkapcsolati team munkavállalói.

 

4. Cookie kezelés

A cookie-k kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. Adatkezelő cookie-kat alkalmaz a weboldalon annak érdekében, hogy a portál elengedhetetlen és kényelmi funkcióit biztosítsa, a felhasználó weboldal használati szokásairól információt gyűjtsön, illetve annak érdekében, hogy a felhasználó részére releváns hirdetéseket jelenítsen meg.

A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a felhasználó elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a Felhasználó kér-e értesítést arról, ha a weboldal cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngészőprogram bezárásakor.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome

Safari

Firefox

Microsoft Edge